Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wróblewski
z dnia 02.05.2016r.

(aktualizacja z dnia 02.10.2023r.)

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej jako praktyki zawodowej lek. Tomasza Wróblewskiego
§ 2.
Praktyka zawodowa działa pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wróblewski

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 3.
Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
§ 4.
Zadaniem praktyki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, a w szczególności:
a/ diagnostyki psychiatrycznej i ogólnomedycznej
b/ leczenia zaburzeń psychicznych z towarzyszącymi stanami ogólnomedycznymi
c/ profilaktyką stanu zdrowia
d/ opiniowaniem i orzecznictwem o stanie zdrowia

§ 5.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscu wezwania uzgodnionym z pacjentem.

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń.

§ 6.
1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lek. Tomasz Wróblewski
2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Pacjenci są rejestrowani za pomocą systemów teleinformatycznych (telefonicznie bądź poprzez platformę internetową) i przyjmowani w ustalonym podczas rejestracji terminie.
4. Przed pierwszą wizytą pacjent winien udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
5. W przypadku korzystania ze świadczeń refundowanych podczas każdorazowej wizyty pacjent powinien udostępnić dokument upoważniający do tych uprawnień, ewentualnie umożliwić weryfikację w systemach teleinformatycznych właściwych organów

6. Dopuszcza się możliwość udzielania świadczeń medycznych z wykorzystaniem telemedycyny – m.in. poprzez wideokonferencje.

IV. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 7.
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
– poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.
2. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kserokopii
Wyciąg, odpis lub kopia
na elektronicznym nośniku
(za całość)
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
6,83zł
0,68zł
6,83zł
* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

V. Opłaty za udzielanie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

§ 8.
1. Praktyka zawodowa lek. Tomasza Wróblewskiego nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – z wyłączeniem recept na leki refundowane przysługujące uprawnionym pacjentom.
2. Ustala się następujące opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych:
– porada diagnostyczna – 300 zł
– porada kontrolna – 250 zł

  • – konsultacja online – 250zł
    – wydanie zaświadczenia/opinii o stanie zdrowia – koszt indywidualnie ustalany z pacjentem

VI. Postanowienia końcowe.

§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),
– ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 02.05.2016r.